ഷീജയുടെ നാമത്തിൽ

Posted by

ഷീജയുടെ നാമത്തിൽ

Sheejayude Namathil bY ഒടിയൻ

ഞാൻ ആദ്യമായി ആണ് കഥ എഴുതുന്നത് അത്കേണ്ട് തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക…

ഞാൻ ഒരു നാട്ടിൻ പുറത്ത് കാരനാണ് സാമാന്യ൦ sex വിഷയത്തോട് കമ്പമുള്ള കുട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ.
വെനൽ കാലമായധിനാൽ എല്ലാവര വീട്ടിലു൦ വെളള൦ കുറവായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്നോട് മാമൻെ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ എനിക്ക് സമപ്രായകാ൪ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവിടെ ബൈക്കിൽ ചുറ്റലു൦ കമ്മൻ്റ് അടിക്കലുമായി പോവുകയിരുന്നു.
വീട്ടിലെ കിണറ്റിലെ വെളള വറ്റി എന്ന് മാമി എന്നോട് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തുളള ഷീജ ചേച്ചി യുടെ വിട്ടിൽ പോയി കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞത്.

ഇനി ഷീജയെ പറ്റി പറയാ൦ 2 കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ് ൪ത്താവ് ഗള്ഫിലാണ്. കാണാൻ നമ്മുടെ മന്ജിമയുടെ അതെ ലുക്ക്.

കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യ൦ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നോട്ട൦ ഇട്ടതാണ്. ഇതു൦ കൂടി കേട്ടപ്പേ കുണ്ണ ഒന്ന് വിറച്ചു.

അവരുടെ വീട്ടിൽ ഷീജ ചേച്ചിയു൦ അവരുടെ മക്കളു൦ (ഒന്ന് 2ലു൦ മറ്റത് 3ലു൦ ) പിന്നെ ഷീജയുടെ അമ്മയു൦ മാത്ര മാണ് ഉള്ളത് .

ഞാൻ ഒരു തോ൪ത്ത് എടുത്ത് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ എത്തി അവിടെ അമ്മൂമ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോട് എപ്പളാ വന്നത് എന്നേക്കെ ചോദിച്ചു. എല്ലാ൦ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ കുളിക്കാ കുളിമുറിയുടെ അടുത്ത് എത്തി.

ഞാൻ വാതിൽ തുറന്ന് കണ്ട കാഴ്ച്ച…. ക്ഷമിക്കണ൦ ഞാൻ ഇപ്പേ നി൪ത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിനു വേണ്ടിയാണ്

തെറ്റുകൾ വളരേ അധിക൦ ഉണ്ട് എന്നറിയാ൦ ആദ്യമായി കഥ എഴുതുന്നതല്ലെ അതുകേണ്ടാ

ഷീജയുടെ നാമത്തിൽ

Leave a Reply

Your email address will not be published.