രാജനീതി ഭാഗം 3

Posted by

രാജനീതി ഭാഗം 3

Raaja Neethi Kambikatha bY:KuTTappaN@Muthuchippi.netഹലോ കുട്ടപ്പന്‍ നിങ്ങള്‍ ഭാഗങ്ങള്‍ ആയി കഥ അയക്കുമ്പോള്‍ അയക്കേണ്ട ഫോര്‍മാറ്റ്‌ ശ്രദ്ധിക്കുക ….Please Check This Page : http://kambikuttan.net/today-stories/  പാര്‍ട്ട്‌ ആയി അയക്കേണ്ട ഫോര്‍മാറ്റ് ഇതില്‍ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ….


നേരം ഇരുട്ടി ചിത്രയെ ഭടന്മാർ രാജന്റെ പള്ളിയറയിലേക്കു വിളിച്ചു. എന്നാൽ അവൾ ഒരിക്കലും രാജനുമായി സംഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. മരണം സ്വയം വരിക്കാൻ പോലും അവൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചു.
(റിയലിറ്റിക്കുവേണ്ടി ചിത്രയുമായുള്ള
സംഗമം കുറച്ചു കമ്പി കുറവായിരിക്കും വയനക്കാർ ക്ഷമിക്കണം)
എന്നിരുന്നാലും എതിർക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തതു കൊണ്ട് ചിത്ര രാജന്റെ പള്ളിയറയിലേക്കു കയറി. രാജൻ അവളെയും കാത്തു അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ പതിയുടെ മരണം ചിത്രയെ എതിർക്കാനുള്ള ശേഷി

പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മതക തിടംബിനെ കമകണ്ണുകളോടെ രാജൻ നോക്കി. രാജൻ അവളുടെ അരികിൽ എത്തി പതുകെ അവളുടെ മേല്പട്ട മാറ്റി. ചെറിയ മറക്കുള്ളിൽ മാത്രം പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുലയിൽ അവൻ പതുക്കെ തലോടി. എന്നാൽ സാധാരണ സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഭാവമാറ്റവും ചിത്രയിൽ കണ്ടില്ല. അവൾ ഒരു സിലാപോലെ നിന്നു. രാജന് അവളെ വിവസ്ത്രയാക്കാൻ തിടുക്കമായി. അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഓരോന്നായി രാജൻ അഴിച്ചുമാറ്റി. എങ്കിലും ഭാവംകുറ്റമിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ചിത്ര രാജന് അവളിലുള്ള താല്പര്യം കുറച്ചു. എന്നാലും അവളുടെ പൂറിലും കന്തിലും അയാൾ മതിവരുവോളം നക്കി. അവളുടെ ചന്തികളിൽ ആഞ്ഞു തല്ലി. എന്നിട്ടും ഭവമാറ്റമില്ലാതിരുന്ന അവളുടെ കന്തിൽ രാജൻ ഒന്ന് ആഞ്ഞു കടിച്ചു. കണ്ണീരൊഴുകിയതല്ലാതെ അവളിൽ കാമം നിറയുന്നത് കാണുവാൻ രാജന് കഴിഞ്ഞില്ല. രാജൻ അവളെ ഭടന്മാർക്കു കാഴ്ചവച്ചു. രാജന്റെ ദേഷ്യമാണവിടെ പ്രകടമായത്. രാവിലെ വരെ അവളുമായി ആർക്കുവേണമെങ്കിലും സംഗമിക്കാം അതുകഴിഞ്ഞു അവളെ വധിക്കാനായിരുന്നു രാജന്റെ കല്പന. എന്നാൽ ബടന്മാർക്കും രാജന്റെ അവസ്ഥയായിരുന്നു. അവളുടെ മനസ്സ് അത്രക്കും കല്ലായിരുന്നു . മരണം എന്ന വാർത്ത അവളിൽ സന്ദോഷമാണ് നിറച്ചത്. അവസാനം രാജന്റെ വിധിതന്നെ നടന്നു. ചിത്ര ബലിപീഡത്തിൽ കാണിക്കയായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.