അമ്മയ്ക്ക് ഉള്ള പേടി

Posted by

അമ്മയ്ക്ക് ഉള്ള പേടി

അമൽ
www.KAMBiKUTTAN.net

എൻ്റെ പേര് അമൽ എനിക്ക് മലയാളം ശരിക്ക് അറില്ല … ഞാൻ പഠിച്ചതു വളർന്നതു ഗുജറത്തിൽ …ഞാൻ പറയാൻ പേകുന്ന കഥയല്ല എൻ്റെ ജിവിതമണ് എനിക്ക്പോൾ 17 age ഉണ്ട് …രണ്ട് മാസം മുമ്പ് തെട്ട് തുടങ്ങിതാനു ഞാനു അമ്മയും തമ്മിൽ സെക്സ് ച്ചെയാൻ ആച്ഛൻന് ടൈലിൻ്റെ പണിയാ എല്ലത്തിനു കരണം ഒരു കുളി …

ഞാൻ അമ്മ കുറിച്ചു പറയാം അമ്മയുടെ പേര് ഉഷ വയസ് 38ഉണ്ട് കാണാൻ നല്ല രസമ കൺണ്ടൽ നമ്മുടെ പരസ്പരം സിരിൽ ലെ പത്മവതിയേ പോലതന്നാ ഇനി കഥയിൽലേക്ക് വരാം ഒരു ദിവസം അച്ഛന് നാല്‌ ദിവസത്തെ പണിയണ്ടായിരുന്നു അതുകെണ്ട് അച്ഛൻ ആഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു വരുത്തുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി അതിൻ്റെ പുറകെ ഞാൻ കളിക്കാനു പേയി കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പേൾ ആരെയും കണ്ണ്ണ്ടില്ല കുറെ വിളിച്ചു ആരും വിളി കേട്ടില്ല ഞാൻ ഓത്തു അടുത്ത വീട്ടിൽ പേയതാകും എന്ന് കരുതി ഞാൻ അകുത്ത് കയറി നേരെ ബത്റ്റുവിലേക്ക് പോയി അമ്മ ഒറ്റക്ക് ഉള്ളപ്പോൾ കതക് അടക്കില്ല പേടിയണു അമ്മക്ക് ഞാൻ നെരെ ചെന്നു പതിൽ തള്ളി തുറന്നു ഞാൻ നേക്കി നിന്നു പോയി ഒരു വസ്ത്രം പേലും ഇല്ലയിരുന്നു അമ്മയുടെ മുല 38c എങ്കിലും കാണും അമ്മ മുല പെത്തി പിടിച്ചിട്ട് എന്നേട്: “എന്ന ഈ കണിച്ചതു “

Leave a Reply

Your email address will not be published.