ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് അനുഭവം 1

Posted by

ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് അനുഭവം 1

 

ഹലോ ഫ്രാണ്ട്സ്   ഞാൻ എഴുന്നത് എന്റെ ജിവിതത്തിലെ നടന്ന സംഭവങ്ങലെ കുറിച്ചാണ്. എന്റെ പേര് റിയാസ് വയ്യസ്സ് 25 എനിക്ക് കല്യണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷമ്മയി കുട്ടികൾ ആയിട്ടില. എന്റെ അച്ചൻ അമ്മ  രണ്ടു പെരും എന്റെ ചെരുപ്പത്തിലെ മരണപ്പെട്ടു. എന്നെ വളർതി വലുതാക്കിയതൊക്കെ എന്റെ  ചെച്ചിയായിരുന്നു ചെച്ചിയുടെ പേര് സൗജാ വയ്യസ്സ് 34. സൗജന്ടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 5 വർഷം ആയി സൗജാ ഇപ്പോ അളിയനും മൊത്ത് ചെന്നൈലാണ് താമസം. എന്നാൽ നമ്മൽ നടന്ന സംഭവത്തിലേക്ക് തിരുച്ച് വരം. ഞാൻ ഇപ്പോ താമസിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലതാണ് വിട്ടിൽ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും മാത്രമ്മാണ് താമസം. ഞക്കളുടെ വിട് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ഉൽപ്രാദേശത്താനു വിട്ടുനുച്ചുട്ടും കൃഷിയൊക്കെ ആണു ഉള്ളത്ത് ബസ്സിനു പൊകനമെങ്കിൽ 2 കിലോ മിററർ നടക്കണം. ഭാര്യയുടെ പേര് നുർജഹാൻ വയസ്സ് 21  കണ്ടൽ ഒരു 30 വയസ്സ് തൊന്നിക്കും. മുലയുടെ സൈസ് 38 ഉം കുണ്ടി രണ്ടും തള്ളിട്ടാണു സൈസ് ഒരു 90 to 95 ഉണ്ടാക്കും അവൾക്ക് ഇപ്പോ മൊബൈൽ സൊപ്പിലെക്ക് പണിക്കു പൊക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ 9 മണിക്ക് പൊയാൽ വൈക്കിട്ട്  വിട് എത്തുമ്പൊൽ 7മണിയാക്കും. എനിക്ക് ട്ടൗണിലേ ബെക്കരിയിലാണു പണി രാവിലെ 9 മണിക്കൂ പൊയാൽ രാത്രി 10 മണിയാക്കും വിട് എത്താണ്. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ജിവിതത്തിലെക്കു വരം. എന്നിക്ക് 2 വർഷമ്മായിട്ടു കുട്ടിക്കൽ ഇലതാത്തു കൊണ്ട് എനിക്ക് Sexൽ വലിയ തൽപരിയം ഇല്ലാൻഡായി പക്ഷേ നുർജാഹാനു ഭയകരാ തൽപര്യം അണ്.                            (തുടരും) നിങ്ങളുടെ പ്രാതിക്ക രണം അരിഞ്ഞെലെ തുടരണൊ വെണ്ടയൊ എന്നു Pls ur comments  JAMAL PARAkkunNAM

Leave a Reply

Your email address will not be published.